האם נערכת להגשת דו"ח שנתי 2017?


על בעל עסק למלא ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הכנסותיו והוצאותיו לשנת המס.

בעל העסק נדרש להגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים, ובנוסף להגיש את הדו"ח באופן ידני לפקיד השומה במשרדי מס הכנסה במקום העסק.

בני זוג נשואים המקיימים משק בית משותף, רשאים לבחור מי משני בני הזוג ייחשב כבן זוג רשום. התיק במס הכנסה מתנהל על שם שני בני הזוג ובני הזוג רשאים לבחור בין הגשת דו"ח אחד שיכלול את הכנסות שניהם, לבין הגשת דו"חות נפרדים. בחירה זו לא תשפיע על חבות המס.

ככלל יש להגיש את הדו"ח השנתי עד 30 באפריל בשנה שלאחר תום שנת המס, אבל ישנם עסקים שרשאים להגיש מאוחר יותר, בהתאם להנחיות רשות המסים.

מנהל רשות המסים, ערן יעקב, החליט לדחות לכלל הציבור החייב בהגשת דוחות שנתיים לשנת 2017, את מועדי הגשת הדוחות, וזאת על מנת לאפשר תקופת היערכות והתארגנות, לרבות קבלת כל המסמכים והאישורים הרלבנטיים לדוחות השנתיים.

מועד הגשת הדוח ליחידים ולחברות החייבים בהגשת דו"ח שנתי מקוון, יידחה עד ליום חמישי 28.6.2018.

א. היישום לשידור דוחות שנתיים מקוונים ליחידים לשנת המס 2017, יופעל במהלך חודש אפריל 2018.

ב. היישום לשידור דוחות שנתיים מקוונים לחברות לשנת המס 2017, יופעל במהלך חודש מאי 2018.

מועד הגשת הדוח השנתי ליחידים החייבים בהגשת דו"ח ידני (שאינו מקוון), יידחה עד ליום חמישי 31.5.2018.

ישנם יחידים שיש להם פטור מהגשת הדו"ח באופן מקוון. לפרטים נוספים רצוי לפנות אלי.


אשמח לעזור בהגשת דו"ח שנתי 2017 לעוסקים פטורים, עוסקים מורשים, שכירים שפרשו וחייבים להגיש דו"ח, שכירים שמחזור עסקאותיהם בשוק ההון גבוה ועוד. במאמר הבא נפרט מי הם החייבים.