מהו תפקיד בודק השכר ? איך להיערך לביקורות משרד העבודה?


סעיף 27 לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה מעניק הגנה אזרחית למזמין שירות המסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק השכר

משרד העבודה והרווחה מחייבים אישור בודק שכר מוסמך בכדי לקבל את טענת המעסיק בדבר תיקון ההפרות שנמצאו בביקורות שנערכו. מחובתו של בודק השכר לנהוג במקצועיות ולהיות מעודכן בדיני חוקי העבודה וצווי הרחבה.

אלו התוצאות האפשריות מביקורות משרד העבודה והרווחה:


סעיף 27 לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה מעניק הגנה אזרחית למזמין שירות המסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק השכר

משרד העבודה והרווחה מחייבים אישור בודק שכר מוסמך בכדי לקבל את טענת המעסיק בדבר תיקון ההפרות שנמצאו בביקורות שנערכו. מחובתו של בודק השכר לנהוג במקצועיות ולהיות מעודכן בדיני חוקי העבודה וצווי הרחבה.

אלו התוצאות האפשריות מביקורות משרד העבודה והרווחה:

סעיף 27 לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה מעניק הגנה אזרחית למזמין שירות המסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק השכר

משרד העבודה והרווחה מחייבים אישור בודק שכר מוסמך בכדי לקבל את טענת המעסיק בדבר תיקון ההפרות שנמצאו בביקורות שנערכו. מחובתו של בודק השכר לנהוג במקצועיות ולהיות מעודכן בדיני חוקי העבודה וצווי הרחבה.

אלו התוצאות האפשריות מביקורות משרד העבודה והרווחה:

1. התראה מנהלית בדבר הפרות שנמצאו- לאחר שנמצאו הפרות ע"י מפקחי משרד העבודה בתשלומי שכר ששולמו לעובדים הוא מבקש אסמכתאות נוספות כגון: דוחות נוכחות ועוד. המעסיק יקבל התראה מנהלית בהתאם להפרה שנמצאה ויקבל הזדמנות להגיב תוך 30 ימים בצירוף אישור בודק שכר,פעולות למניעת הישנות ההפרה, הצהרת מנהלים ואסמכתאות לתיקון ההפרה.

2. נמצא חשד להפרה בגין אי הפרשת לפנסיה- משרד העבודה מקבל מביטוח לאומי נתוני עובדים ונותן למעסיק,

הזדמנות לתקן את ההפרה בגין אי הפרשה לפנסיה בהתאם לצו פנסיה חובה. בביקורת זו, יש למעסיק 30 יום ממועד

קבלת המכתב להציג התקשרות עם בודק שכר למשרד העבודה לצורך פיקוח על התהליך, 60 יום ממועד קבלת המכתב להוציא אישורבודק שכר לפתיחת קופות ו-180 ימים מקבלת המכתב להצגת אישור בודק שכר סופי להעברת הכספים לקופות ושיוכם לעובדים.

3. נמצא חשד להפרה בגין אי הפרשת לפנסיה- משרד העבודה מקבל מביטוח לאומי נתוני עובדים ונותן

למעסיק, הזדמנות לתקן את ההפרה בגין אי הפרשה לפנסיה בהתאם לצו פנסיה חובה. בביקורת זו, יש

למעסיק 30 יום ממועד קבלת המכתב להציג התקשרות עם בודק שכר למשרד העבודה לצורך פיקוח על

התהליך, 60 יום ממועד קבלת המכתב להוציא אישור בודק שכר לפתיחת קופות ו-180 ימים מקבלת המכתב

להצגת אישור בודק שכר סופי להעברת הכספים לקופות ושיוכם לעובדים.

4. כוונת חיוב/ עיצום כספי- כאשר משרד העבודה לא יכול להחיל התראה מנהלית עקב הפרה חמורה כגון:

העברה לפנסיה באיחור מעל ל-3 חודשים. המעסיק יקבל כוונת חיוב בהתאם להפרה שנמצאה ויקבל הזדמנות

להגיב תוך 30 יום בצירוף אישור בודק שכר, הצהרת מנהלים, פעולות למניעת הישנות ההפרה ואסמכתאות

לתיקון ההפרה או לחילופין ישלם עד תום 30 הימים את העיצום הכספי באמצעות השובר חיוב שהתקבל.

ההתראה היא אות אזהרה למעסיק שיפסיק להפר את ההוראות המפורטת בתוספת השניה לחוק להגברת

האכיפה ויתקן את ההפרה, שאם לא כן יוטל עליו עיצום כספי בשל הפרה נמשכת או חוזרת.

ניתן להיערך לביקורות משרד העבודה בטרם עת על ידי בדיקה תקופתית אחת לשנה על ידי בודק שכר

מוסמך. דוח זה יגן עליכם כמפורט בסעיף 27 לחוק הגברת האכיפה, התשע"ב-2011 ויקנה לכם

אפשרות להפחתה/ביטול העיצום הכספי . נתן יהיה באמעות דו"ח זה לבדוק היכן אתם חשופים לתביעה

אזרחית ואף לכתב אישום פלילי ואיך ניתן לתקן ולמנוע זאת.