תום שנת המס 2020


עד 31.12.20 יש לנו עדיין הזדמנות להקטין את חבות המס ולהגדיל את ההכנסה הפנויה שתעמוד לרשותנו בשנת 2020.

להלן דגשים החשובים וההנחיות אשר יכולים לחסוך לכם כסף בהטבות וזיכויי מס:

תשלומים למס הכנסה:

כל תשלום מס בגין שנת 2020 אשר ישולם עד ליום 31 בינואר 2021 לא יכלול ריבית והפרשי הצמדה.

תשלומים למוסד לביטוח לאומי :

כל תשלום למוסד לביטוח לאומי אשר שולם במשך השנה השוטפת ייכלל באישור שמנפיק המוסד לביטוח לאומי לשנת 2020, ותינתן בגינו הטבות מס.

הכנסות משכר דירה בישראל :

מסלול 1:

תקרת שכר דירה פטור לשנת 2020 עומדת על 5,100 ₪ לחודש/61,200 ₪ לשנה.

מסלול 2:

מס מופחת בסך 10% על התקבול משכר דירה ללא הפחתת הוצאות.

יש לשלם את המקדמה עד ליום 31/01/2021.

מסלול 3:

עריכת דו"ח רווח והפסד, הכנסות בניכוי הוצאות.

הכנסות משכר דירה בחו"ל :

חייב ב15% על ההכנסה בניכוי הוצאות פחת ללא אפשרות לזיכוי ממס בגין מס ששולם

לחילופין מסלול רווח והפסד רגיל לרבות זיכוי ממס בגין המס הזר ששולם בחו"ל.

תרומות :

על מנת ליהנות מזיכוי במס בשיעור של 35% יש להמציא אישורים מקוריים על תרומות שניתנו בשנת 2020 וזאת בעת עריכת הדוח השנתי.

רווחים מניירות ערך :

יש לצרף לדו"ח השנתי טופסי 867 מכל הבנקים/ברוקרים במסגרתם הנכם מנהלים את תיקי ניירות הערך שלכם.

נכסים וכספים בחו"ל :

דיווחים במקרים הבאים:

1. במידה והעברתם במהלך שנת 2020 מעל 500,000 ₪ לחו"ל.

2. במידה ויש נכסים בחו"ל בשווי מעל 1,883,000 ₪.

3. במידה ויש הכנסות מחו"ל בכל סכום שהוא (כולל הכנסות מחשבונות בנקים בחו"ל).

ספירת מלאי :

יש לבצע ספירת מלאי ולהעביר העתק לרו"ח.

הפקדות לפנסיה

הפקדות לפנסיה – החל משנת 2018 ישנה חובה לעצמאי להפקיד לקרן פנסיה.

הפקדות – כל עצמאי בין הגלאים 21 ל- 60 (גיל פרישה מוקדמת), יפקיד לקופת גמל לקצבה בשיעורים הבאים:

על חלק ההכנסה החייבת שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק (5,276 ₪) יפקיד 4.45%.

על חלק ההכנסה החייבת שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק (5,276 ₪) ואינו עולה על השכר הממוצע במשק (10,551 ₪ נכון ל-2020) יפקיד 12.55%.

לעצמאי שהכנסתו מעל השכר הממוצע במשק מדובר בהפקדת מינימום חודשית של 897 ₪.

עצמאי – עד הכנסה של 211,200 ₪ הפקדה של 16.50%- סה"כ 34,848 ₪.

לדוגמא-אם הרווח השנתי הוא 100,000 ש"ח יש להפקיד עד 16,500 ₪. כל סכום הפקדה עד 16,500 ₪

מקנה ניכוי וזיכוי ממס.טלפון: 03-9288802 פלאפון: 050-6209090 פקס: 1533-9288802

כתובת המשרד: הברזל 32, בניין B, קומה 4, ת"א

מייל: omaly7@gmail.com אתר : www.orlymaly.co.il

פייסבוק: www.facebook.com/orlymaly/?ref=aymt_homepage_panel