מכירת דירה בין קרובים

ביום 14.10.2015 פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין. בהוראת המעבר בתיקון 76 לחוק נקבע, כי החישוב הלינארי המוטב לא חל במכירה שהיא בין קרובים. תיקון 82 קובע: כאשר מדובר בחלוקת עזבון בין יורשים הכוללת תמורה מחוץ לנכסי העיזבון, ניתן לנצל חישוב לינארי מוטב למרות שמדובר במכירה בין קרובים - תחולת התיקון מיום 1.1.14. מי שמכר דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר ונשללה ממנו הזכאות לחישוב מס שבח לפי ליניאריות מוטבת לאור מכירה בין קרובים והוא עומד בתנאי התיקון כמוסבר לעיל (חלוקת עזבון בין יורשים בתמורה שמקורה בנכסים שמחוץ לעיזבון) הרי שיש להגיש בקשה יזומה למשרד האזורי לתיקון השומה ע"ג טופס בקשה לתיקון שומה – 7085 בצירוף מסמכים תומכים.