עוסק פטור

אוכלוסיית העוסקים הפטורים, שמחזור עסקאותיהם בשנים 2014/5 היה גבוה מ- 79,482 ₪ ונמוך מהסך של 100,000 ₪ :

עוסקים, אשר בשנים 2014/15 רישומם שונה מעוסק פטור לעוסק מורשה, ואשר שילמו מע"מ בגין ההפרש שבין מחזור עסקאותיהם בפועל לבין מחזור העסקאות של עוסק פטור כפי שנקבע בשעתו בטעות בסך 79,482 ש"ח )ברוב המקרים המס שולם באמצעות דו"ח מאולץ ( – יקבלו החזר של סכום המע"מ ששילמו כאמור.

להכנת דוחות מתאימים ולהגשה למע"מ