Recent Posts

Archive

Tags

בני זוג שעובדים באותו העסק

האם אתם בני זוג שעובדים יחד באותו עסק? חשוב מאוד שתתייעצו עם רו"ח מומחה במיסים נוסחו החדש של סעיף 66)ד) מאפשר חישוב נפרד גם כשיש תלות, אם מתקיימים התנאים הבאים: 1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף. 2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו 3. איך מוגדרת "עבודה מהבית" – רק אם בית המגורים משמש "דרך קבע" לייצור הכנסה. האם להתנהל יחד או לחוד? האם לעבוד מהבית? חשוב להתייעץ מראש.