גילוי מרצון

התכוונת לדווח על הכנסות בחו"ל ולא הספקת? אל דאגה!

נוהל גילוי מרצון" של רשות המסים יוארך עד ל- 31 בדצמבר 2016 ויחול גם על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס

בהתאם לסיכום עם משרד המשפטים, הנוהל והוראות השעה שתוקפן הוארך יכללו גם חסינות מפני העמדה לדין בעבירות הלבנת הון שעבירות המקור המגבשות אותן הינן עבירות המס עליהן חל הנוהל. רשות המסים תפרסם בימים הקרובים תיקון לנוהל בהתאם.

נוהל הגילוי מרצון כולל שתי הוראות שעה שהוארכו, שנועדו להקל על הגשת הבקשות לגילוי מרצון ועיקרן: 1. הגשת בקשות אנונימיות 2. מסלול מקוצר- סך ההון הנכלל בבקשה איננו עולה על 22 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח

מאז פורסם הנוהל ב – 7 בספטמבר 2014 הוגשו במסגרת הנוהל סה"כ 5,131 בקשות לגילוי מרצון, מהן 3,059 במסלול האנונימי, 1,088 במסלול המקוצר ו-984 במסלול הרגיל. כמו כן, נחשף במסגרת הנוהל הון המוערך ב- 17.5 מיליארד שקלים

על פי הוראות הנוהל, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת במידה שיעמוד בתנאים המפורטים בנוהל..

כמו כן, במסגרת הנוהל המבקשים ישלמו מס כדין כמתחייב מהגילוי. רשות המסים מתחייבת, באישור פרקליטות המדינה, שלא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי.