עדכון - מס ריבוי דירות

פורסמה הודעת רשות המיסים לפיה מנהל הרשות, בהתייעצות עם שר האוצר, דחה את מועד הדיווח הקבוע בחוק לגבי מס ריבוי דירות מיום 31.3.2017 ליום 30.6.2017

בדיון האחרון שקיימו שופטי בג"ץ לפני חודש ב-6 העתירות שהוגשו כנגד

מס דירה שלישית דרשו השופטים מהמדינה וגם מהכנסת תשובות הנוגעות לעמדה שהציגו באותו הדיון .

ביום ג' האחרון הועברה בקשה ע"י המדינה לדחות את מועד התגובה ב-14 יום נוספים מהמועד המקורי שקבע בית המשפט, עד ל-6 לאפריל .

העותרים הגישו התייחסות לבית המשפט בנוגע לבקשת הדחייה של המדינה וכתבו כי באם בית המשפט ייעתר לבקשה, דרישתם היא להקפאת החוק.

עמדו לרשות המדינה כ-3 שבועות על-מנת להגיש תשובתה, ועל המדינה

להיערך לכך, בפרט נוכח חשיבותו של החוק. מלשון הצו שניתן על-ידי בית המשפט ניתן ללמוד כי קביעת מועד דיון בפני הרכב מורחב תלויה בתשובת המדינה. על כן, מתן ארכה מעכב את הטיפול בעתירה. הארכת המועד להגשת תגובת המדינה, הגם שמדובר בשבועיים, מאריכה את תקופת אי-הוודאות ואת תחושת הכאוס בקרב הציבור.