נוהל גילוי מרצון - עדכון חדש מיום 12.12.17

ב-12.12.17 פורסם נוהל גילוי מרצון - הוראת שעה

מדובר בשלושה מסלולים:

1. מסלול אנונימי שחל מיום הפרסום ועד 31.12.18

2. מסלול גלוי שחל מיום הפרסום ועד 31.12.19

2. מסלול גלוי מקוצר שחל מיום הפרסום ועד 31.12.19

עם פרסום הנוהל, מתחייבת רשות המסים, באישור פרקליטות המדינה, כי לא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותם נישומים שיעמדו בתנאי הנוהל וישלמו את מלוא המס הנגזר מהליך הגילוי. לפיכך, קוראת הרשות לנישומים לנצל את "חלון הזדמנויות" ולדווח לרשות על סכומי הון שלא דווחו בעבר.

בקשה לגילוי מרצון תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים בלבד ורק הוא יהיה מוסמך לאשרה.

תנאי חשוב מאוד הוא שבמועד הפניה לגילוי מרצון אין עדיין בידי הרשות מידע הקשור לגילוי לרבות ביחס לבן/בת הזוג של המבקש , חברות בשליטתו ושותפים.

מציעה לכל מי שלא נצל את ההליך בעבר ומחזיק בחו"ל כספים, נכסים להגיע לייעוץ ללא התחייבות כדי לשמוע פרטים ולבדוק אם הוא עומד בתנאי הנוהל ויכול להכנס ל"חלון ההזדמנויות" .

האלטרנטיבה היא הליכים פליליים ותשלום מלא של המס.


אורלי מלי, רו"ח , בניין בסר 4, מצדה 7 בני ברק. ת.ד.141

טלפון: 03-9288802 פקס: 15339288802 פלאפון: 0506-209090

omaly7@gmail.com : מייל orlymaly.co.il :אתר