טיפ עסקי 166


למשכירי דירות במסלול מס של 10% חשוב לדעת שעליהם לשלם מס עבור שנת המס 2018 עד 31.1.2019

לפי הוראות פקודת מס הכנסה, המס המוטל על דמי שכירות מהשכרת דירה/דירות המשַמשת/ות למגורים בישראל הינו בשיעור 10% ממחזוֹר ההכנסות. זאת, ללא מגבלה לגבי סכום דמי השכירות אך בתנאי שמדובר בהכנסה שאינה נחשבת להכנסה מעסק. משכיר הבוחר במסלול זה אינו זכאי לנכוֹת פחת או הפחתה אחרת בשל הדירה או הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי השכירות. כמו-כן, הוא אינו זכאי לקזז הפסדים זיכויים (כגון: נקודות זיכוי) או לפטוֹרים (כגון: הפטוֹר ממס לנכה) מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החָל עליה. כאמור, במסלול זה, על היחיד לשלם לפקיד-השומה את המס החל על ההכנסה מדמי השכירות תוך 30 יום מתום שנת-המס אלא אם שילם בשנת-המס מקדמות על-חשבון המס. לאור האמור, על משכירי דירות שבוחרים במסלול ה-10%, לשלם לא יאוחר מיום 31.1.2019 את המס כאמור, וזאת בגין דמי השכירות שקיבלו מהשכרת דירת/דירות מגורים בישראל בשנת-המס 2018.


אורלי מלי, רו"ח , בניין בסר 4, מצדה 7 בני ברק

0506-209090:טלפון:03-9288802 פקס: 1533-9288802פלאפון

מייל: omaly7@gmail.com , אתר: orlymaly.co.il , פייסבוק