כיצד רושמים חברה ברשויות השונות?

 

שלב ראשון:

רושמים את החברה ברשם החברות שהוא הגוף הממונה על רישום החברה, רישום בעלי מניות ודירקטורים, שמירת מסמכי ההקמה כגון תקנון החברה, תעודת ההתאגדות של החברה ועוד.

 1. רשם החברות הנו הגוף הסטטוטורי אשר אליו מדווחות כל החברות לגבי כל שינוי בחברה.

 2. רשם החברות אחראי גם על פירוק חברות, חיסול חברות, רישום שיעבודים ועוד.


 

מה הם המסמכים הדרושים לרישום מהיר של חברה ברשם החברות?

 

 1. הצהרת דירקטורים.

 2. הצהרת בעלי מניות.

 3. תקנון חברה.

 4. תשלום אגרה לרשם החברות בסך 2650 ₪.

 5.  במידה וקיים בעל מניות אחד שהוא גם דירקטור, קיים טופס אחד של רשם החברות המאפשר לרשום חברה בהליך מהיר עם מסמך אחד בלבד.

 

שלב שני:
 

 1. לאחר פתיחת החברה ברשם החברות, נדרש לפתוח לחברה חשבון בנק.

 2. פתיחת חשבון בנק לחברה מחייב הכנת פרוטוקולים למניהם לרבות פרוטוקול פתיחת חשבון בנק ופרוטוקול זכויות חתימה אותם מאמת עורך הדין של החברה.

שלב שלישי:

לאחר פתיחת חשבון הבנק של החברה, נדרש להירשם ברשויות מס ערך מוסף.

הרישום לצורכי מע"מ מחייב את המסמכים הבאים:

  1. תעודת התאגדות של החברה.

  2. תקנון חברה.

  3. פרוטוקול מינוי מנהלים.

  4. אישור חשבון בנק של החברה כולל מס החברה.

  5. חותמת של החברה.

  6. טופס 821.

  7. הבמידה ושכרתם משרד, נדרש לצרף הסכם שכירות .

  8. צילום תעודת זהות של בעל המניות והדירקטורים בחברה.

 

שלב רביעי:

 

פתיחת תיק חברה במס הכנסה + תיק ניכויים

 

לאחר פתיחת התיק במשרדי מס ערך מוסף, אתם רשאים להנפיק חשבונית מס בגין עסקאות שאתם מבצעים בחברה החדשה.

 


מיסוי חברות

 1. מס החברות אשר חל על רווחי החברה הנו מס אחיד מהשקל הראשון ללא כל הזיכויים והניכויים האישיים.

 2. על רווחי החברה לא חל ביטוח לאומי.

 3. לאחר תשלום מס החברות ( שעומד נכון ל-2017 על 24%. במידה ובעל המניות רוצה למשוך את רווחי החברה הוא נדרש לשלם מס נוסף, שהנו מס דיווידנד בגובה 30%.

 4. בעל המניות הוא שכיר בעל שליטה בחברה אשר נהנה משכר חודשי מהחברה בבעלותו ומשיכת רווחים כדיווידנד.

 5. כמובן שעל שכר בעל מניות  חלים הכללים של מיסוי יחיד לרבות מדרגות המס, ביטוח לאומי, נקודות זיכויי למניהם, ניכויים ותשלומי ביטוח לאומי.

 

הרעיון מאחורי הקמת חברה בע"מ

 

 1. בעבר הרחוק, אנשי עסקים ניהלו עסקים ללא חברות בע"מ היות ואישות זו לא הייתה קיימת כלל. ניהול העסקים ברמה האישית חשף את בעלי העסק לסיכונים עצומים , בדרך כלל סיכונים כספיים, וכאשר העסק נכנס לקשיים, נאלץ בעל העסק לכסות חובות אלו לספקים, בנקים ונושים אחרים .

 2. מצב זה מנע מאותם אנשי עסקים לפתח את העסק ולגדול היות והיה קיים סיכון גדול עבורם.

 3. מצב זה מנע מהמשק להתפתח ולכן הוחלט להקים אישות מוגבלת (חברה בע"מ) שהיא תהה אישות עצמאית מנותקת מבעלי מניותיה. הרעיון המרכזי הנו , שהסיכון הכספי העצום יחולק בין בעל המניות, הבנקים, הספקים ונושים אחרים.

 4. בעל המניות היה מסכן את השקעתו בהון המניות אך לא מעבר לכך.

 5. מאז חקיקת חוק החברות באנגליה , התפתחה הכלכלה מאד ומדינות העולם אימצו רעיון זה .

 6. במדינת ישראל חל חוק החברות , בו מוסדרים היחסים בין בעלי המניות והחברה והיחסים בין בעלי המניות בעצמם

רישום חברה