פתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ

לצורך פתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים:

1. טופס פתיחת תיק במע"מ
2. צילום תעודת זהות
3. אישור על ניהול חשבון בנק או שיק מבוטל
4. תעודה על הכשרה מקצועית
5. חוזה שכירות של בית העסק

6. במידה ומדובר בשותפות: חוזה שותפות.


פתיחת תיק עוסק מורשה (עצמאי) במס הכנסה

לצורך פתיחת התיק במס הכנסה יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים:

1. טופס פתיחת תיק במס הכנסה
2. צילום תעודת זהות
3. בקשה לפטור מניכוי מס במקור


פתיחת תיק עצמאי בבטוח לאומי

לצורך פתיחת תיק עצמאי בבטוח לאומי יש למלא:

 

1. טופס דין וחשבון שנתי.

2. טופס ייפוי כח למיצג
 

פתיחת תיק חברה בע"מ

לצורך פתיחת תיק חברה במס הכנסה יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים:


1. טופס פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים

2. תעודת התאגדות

פתיחת תיקים ברשויות המס