קצבת זקנה

נשאלתי לאחרונה על הזכאות לקצבת זקנה לעצמאים עובדים. ולהלן התשובה:

זכאותך לקצבת זקנה מגיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה מותנית במבחן הכנסות. ההכנסות שנלקחות בחשבון לשם כך הן ההכנסות שלך בלבד (ולא הכנסותיו של בן הזוג) מעבודה ושלא מעבודה.

כשתגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה, תהיה זכאי לקצבה, בלי קשר להכנסותיך.

מי שקיבל קצבת נכות כללית לפני שהגיע לגיל הפרישה, והוא ממשיך לקבל את קצבת הזקנה בסכום השווה לקצבת הנכות שקיבל - הכנסותיו לא יילקחו בחשבון, ולא ישפיעו על זכאותו לקצבת זקנה, ועל סכום הקצבה, כל עוד ולא נקבע אחרת.

הכנסה מפנסיה וכן הכנסה שלא מעבודה של הנכה עשוייה להשפיע על תוספת בעד בן/ בת זוג לפי חוק נכות. בכל מקרה תשולם הקצבה הגבוהה.