Recent Posts

Archive

Tags

הפקדות מירביות לקופות

אנחנו ביומיים האחרונים של סוף שנת המס ובמסגרת פעולותינו האחרונות לשנת המס 2015 כדאי שנבדוק אם הפקדנו את ההפקדות המירביות בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות.

*שיעור ההפקדה המירבי לניצול הטבת המס במלואה הינו 7% מההכנסה השנתית הקובעת עד תקרת הכנסה שנתית בסך 264,000 ₪. 2.5% הראשונים אינם מוכרים לצורכי מס, ואילו 4.5%% הבאים מוכרים לצורכי מס.

*מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי.

זו תוכנית החיסכון היחידה בה ניתן לחסוך וליהנות מפטור מלא ממס רווח הון בעת ביצוע משיכה כדין.